ورود / عضویت
رستوران شیرین پلو
ایرانی - خورش - کباب - سنتینوع سفارش :
12:30 - 16:30 / 21:30 - 00 ساعت:
میدان گلستان آدرس :
 • چلو خورشت فسنجان
  37000 تومان
 • کباب تابه ای
  36000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  25000 تومان
 • لوبیا پلو
  32000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  25000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  25000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • مرصع پلو با مرغ
  40000 تومان
 • قیمه نثار
  45000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  25000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  25000 تومان
 • عدس پلو
  32000 تومان
 • کباب تابه ای
  36000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  25000 تومان
 • چلو خورشت فسنجان
  37000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  25000 تومان
 • باقالی پلو با مرغ
  29000 تومان
 • قیمه نثار
  45000 تومان
 • لوبیا پلو
  32000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  25000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  25000 تومان
 • کباب تابه ای
  36000 تومان
 • مرصع پلو با مرغ
  40000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  25000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  25000 تومان
 • چلو خورشت فسنجان
  37000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  25000 تومان
 • عدس پلو
  32000 تومان
 • قیمه نثار
  45000 تومان
 • باقالی پلو با مرغ
  29000 تومان
 • باقالی پلو باگردن گوسفندی
  98000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  25000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  25000 تومان