ورود / عضویت
رستوران برکت
ایرانی - کباب - خورشت - خوراک - دریایینوع سفارش :
12 - 16:30 / 20 - 23:30 ساعت:
سفین پشت بازار دیپلمات خیابان آفتاب آدرس :
 • ته چین مرغ
  ...............
  29000 تومان
 • کلم پلو شیرازی
  ...............
  20000 تومان
 • لوبیا پلو
  ...............
  20000 تومان
 • عدس پلو
  ...............
  20000 تومان
 • مکبوس یمنی
  ...............
  22000 تومان
 • دمپختک تهرانی
  ...............
  20000 تومان
 • کوفته تبریزی
  ...............
  25000 تومان