ورود / عضویت
رستوران دلژین
ایرانی - کباب - خوراک - خورشت نوع سفارش :
12:30 - 16:30 / 19 - 24 ساعت:
سفین سدر7 آدرس :
 • چلوخورشت مسمی بادمجون
  ...............
  25000 تومان
 • لولیا پلو (غذای پرسنلی)
  ...............
  12000 تومان
 • چلو خورشت مرغ و بادمجون (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • ته چین گوشت
  ...............
  40000 تومان
 • چلو کوبیده (غذای پرسنلی)
  ...............
  12000 تومان
 • چلوخورشت مرغ و سیب زمینی (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • چلو خورشت فسنجون
  ...............
  0 تومان
 • زرشک پلو (غذای پرسنلی)
  ...............
  12000 تومان
 • چلو خورشت قیمه (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • زیره پلو با مرغ
  ...............
  20000 تومان
 • ماکارونی (غذای پرسنلی)
  ...............
  10000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • قلیه ماهی با برنج
  ...............
  27000 تومان
 • عدس پلو با گوشت (غذای پرسنلی)
  ...............
  10000 تومان
 • چلو خورشت مرغ و بادمجون (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • چلو جوجه (غذای پرسنلی)
  ...............
  11000 تومان
 • چلو خورشت سیب زمینی (غذای پرسنلی)
  ...............
  9000 تومان
 • باقالا پلو با مرغ
  ...............
  25000 تومان
 • باقلا پلو با ماهیچه
  ...............
  65000 تومان
 • باقلا پلو با گوشت
  ...............
  65000 تومان
 • باقلا پلو با ماهیچه
  ...............
  65000 تومان
 • باقلا پلو با گوشت
  ...............
  65000 تومان
 • باقلا پلو با مرغ
  ...............
  25000 تومان
 • چلو ماهی (غذای پرسنلی)
  ...............
  13000 تومان