ورود / عضویت
رستوران پردیس
ایرانی - کباب - خوراک - خورشت - سنتینوع سفارش :
11:30 - 16:30 / 19:30 - 23:30 ساعت:
روبروی مرکز تجاری بازارچه حافظ آدرس :