ورود / عضویت
رستوران طریقت منفرد
ایرانی - کباب - خورشت - خوراک نوع سفارش :
12 - 16:30 / 19 -01 ساعت:
میدان امیر کبیر بلوار تهران خیابان کوشا پلاک ۹۶ H آدرس :