ورود / عضویت
رستوران شیرین پلو
ایرانی - خورش - کباب - سنتینوع سفارش :
12:30 - 16:30 / 21:30 - 00 ساعت:
میدان گلستان آدرس :
 • چلو خورشت فسنجان
  45000 تومان
 • کباب تابه ای
  41000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  28000 تومان
 • لوبیا پلو
  36000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  28000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  28000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • مرصع پلو با مرغ
  46000 تومان
 • قیمه نثار
  49000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  28000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  28000 تومان
 • عدس پلو
  36000 تومان
 • کباب تابه ای
  41000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  28000 تومان
 • چلو خورشت فسنجان
  45000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  28000 تومان
 • باقالی پلو با مرغ
  33000 تومان
 • قیمه نثار
  49000 تومان
 • لوبیا پلو
  36000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  28000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  28000 تومان
 • کباب تابه ای
  41000 تومان
 • مرصع پلو با مرغ
  46000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  28000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  28000 تومان
 • چلو خورشت فسنجان
  45000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  28000 تومان
 • عدس پلو
  36000 تومان
 • قیمه نثار
  49000 تومان
 • باقالی پلو با مرغ
  33000 تومان
 • باقالی پلو باگردن گوسفندی
  125000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  28000 تومان
 • ماکارونی
  22000 تومان
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی
  28000 تومان